Skip to main content

就职演说

奥巴马就职中文演讲稿

2009-05-16    浏览: 1321

英语演讲稿——奥巴马就职演讲

2009-05-05    浏览: 567

总经理就职演讲稿

2009-05-02    浏览: 4453

县林业局局长就职演说词

2009-04-16    浏览: 1356

市司法局局长任职前表态就职演说

2009-04-09    浏览: 1569

拟任检察官就职演讲

2009-04-01    浏览: 1445

新任市委书记就职演说

2009-03-23    浏览: 1550

新一届政府区长就职演说

2009-03-21    浏览: 1250

县人民政府县长就职演讲词

2009-03-21    浏览: 1865

微生物所所长就职前表态发言

2009-03-17    浏览: 1494